U bent hier

Historiek

Op 30 jaar tijd is De Kerselaar uitgegroeid tot een zorgvoorziening waar 78 volwassenen met een beperking zorg op maat genieten. 

1981: oprichting van vzw De Kerselaar

Al in 1981 werd De Kerselaar opgericht. De vereniging had tot doel “het oprichten, beheren en leiden van tehuizen en instellingen voor personen met een beperking. “ De beschutte werkplaats IJsedal in Overijse bestond toen 11 jaar. Een aantal werknemers van Ijsedal konden niet langer door familie thuis opgevangen worden. Er was nood aan een residentieel verblijf voor personen met een beperking in de Druivenstreek.

Op initiatief van Ijsedal lieten de OCMW’s van de Druivenstreek een sociologische studie uitvoeren. Kort daarop stichtten bestuursleden van Ijsedal, samen met andere personen uit verschillende gemeenten, als Ijsegaarde vzw, een tehuis voor personen met een beperking, "Huize De Kerselaar". Nadien werd de naam "Ijsegaarde vzw" definitief veranderd in "De Kerselaar vzw".

1987: de start

Na een lange zoektocht naar financiële middelen en een geschikte locatie, kon de vzw in 1986 een vleugel huren van het klooster van de Zusters van Overijse en Mechelen. Deze locatie, vlak achter de beschutte werkplaats, was ideaal gelegen. Per 1 januari 1987 heeft de Vlaamse Overheid een erkenning gegeven voor de inrichting van een tehuis voor werkenden. Het tehuis bood plaats aan 15 volwassen personen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

1989: een eerste uitbreiding

Vanaf 1 november 1989 werd de erkenning uitgebreid tot 20 plaatsen.

1991: ook plaats voor niet-werkenden

Ondertussen werd duidelijk dat er in de Druivenstreek ook nood was aan opvang voor personen met een verstandelijke beperking die niet in staat waren om te werken in een beschutte werkplaats. Daarenboven werden de bewoners van het tehuis voor werkenden ouder en waren enkele bewoners omwille van gezondheidsproblemen niet langer werkbekwaam.

Begin jaren negentig voorzag de programmatie van de Vlaamse Overheid bijkomende plaatsen voor residentiële voorzieningen, omdat de wachtlijsten uitpuilden en alle plaatsen in voorzieningen benomen waren. In 1991 werd een tehuis voor niet-werkenden voor 10 residenten opgestart. De noordelijke vleugel van het klooster, bood nog voldoende ruimte om een afzonderlijke woongroep voor niet-werkenden in te richten.

1996: 15 extra plaatsen

In 1996 verkreeg de voorziening van het VFSIPH een bijkomende erkenning voor 15 plaatsen. De vzw nam vanaf 1991 initiatieven om het tehuis voor niet-werkenden uit te breiden tot 25 plaatsen. De beschikbare ruimte in het kloostergebouw was echter volzet. Via allerlei acties werden financiële middelen verzameld om naast de bestaande locatie twee bijkomende woongroepen en een dagactiviteitencentrum te bouwen. Het gebouw werd gerealiseerd in 1997.

2003:

Omwille van de lange wachtlijsten in de residentiële opvang voor personen met een beperking, engageerde De Kerselaar zich in 2003 om vijf extra plaatsen te creëren. Teamlokalen werden vrijgemaakt en omgevormd tot bijkomende kamers. Zo werd De Kerselaar in de loop der jaren een voorziening met twee afdelingen.

Het ‘tehuis voor werkenden’ richt zich tot 20 werkbekwame volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Het ‘tehuis voor niet-werkenden’ biedt opvang aan 30 niet-werkende volwassenen met een matig tot ernstig mentale beperking al dan niet met een bijkomende fysieke beperking. Voor dit laatste tehuis heeft De Kerselaar een dagactiviteitencentrum ingericht. Hier gaan de bewoners van het tehuis voor niet-werkenden  naartoe voor een zinvolle, uitdagende dagactiviteit.

2014: realisatie nieuwbouwproject: ‘De Kerselaar 2010’

In 2006 verliet de Congregatie van de Zusters van Overijse-Mechelen Overijse. De Zusters verkochten hun kloostergebouw. Ruim 20 jaar was de noordelijke vleugel van het kloostergebouw een veilige haven voor 36 residenten. De Kerselaar moest op zoek naar een nieuwe accommodatie voor de meerderheid van haar bewoners.

Daarop schonk de Congregatie een groot deel van het kloosterpark in erfpacht aan De Kerselaar. Het park was de ideale plek voor de realisatie van het bouwproject ‘De Kerselaar 2010’. Dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid, particulieren, verenigingen, clubs en van de Gemeentebesturen van De Druivenstreek konden in 2014 zesendertig residenten verhuizen van het klooster naar de nieuwe gebouwen.

2015 – 2017:

Na een jarenlang gevecht tegen de lange wachtlijsten kon de Vlaamse regering enkel vaststellen dat de lijsten nog altijd langer werden. Daarom koos ze resoluut voor een andere aanpak.

De erkenningen voor tehuizen voor werkenden en niet-werkenden zijn vervangen door vergunningen voor zorgvoorzieningen. Deze 'vergunde zorgvoorzieningen' ontwikkelen een flexibel zorg- en ondersteuningsaanbod voor personen met een beperking. In plaats van voorzieningen zoals De Kerselaar rechtsreeks te subsidiëren, geeft de overheid een budget ter beschikking van de persoon met een beperking. Hiermee kan deze zijn zorg en ondersteuning zelf organiseren en aankopen bij een voorziening zoals De Kerselaar.

Vanuit de missie om zoveel mogelijk personen met een beperking uit de Druivenstreek te bereiken, aarzelde De Kerselaar niet om het zorg- en ondersteuningsaanbod te diversifiëren. De Kerselaar startte in 2015 met een mobiel zorgteam en met een ambulant zorgaanbod. Dankzij deze nieuwe dienstverlening kan de doelgroep langer autonoom en zelfstandig leven.

Zorgvragers die zelfstandig of nog bij hun familie wonen, kunnen gebruikmaken van het mobiel en ambulant aanbod van De Kerselaar. Het mobiel team biedt ondersteuning aan huis op maat van de zorgvrager. De ambulante ondersteuning biedt aan personen met een beperking de mogelijkheid om voor een beperkte periode te logeren in De Kerselaar. Met dit aanbod kunnen we de mantelzorgers, die gewoonlijk de zorg en ondersteuning op zich nemen, ondersteunen of voor een beperkte periode ontlasten.

In 2016 maakten 12 personen met een beperking regelmatig gebruik van het ambulant zorgaanbod. Sinds 2016 krijgen drie gebruikers mobiele ondersteuning. Omdat er in De Druivenstreek veel personen met een beperking wonen met een nood aan zorg en ondersteuning, groeide het aantal bewoners van De Kerselaar in geen tijd van 50 tot 62 residenten. Het OCMW van Overijse schonk verschillende woonpaviljoenen aan De Kerselaar, zodat we de nieuwe bewoners en het groeiende dagactiviteitencentrum tijdelijk een comfortabel en volledig aangepaste huisvesting kunnen bieden.

2017 – heden:

In 2017 kocht De Kerselaar, palend aan haar site, het voormalig kloostergebouw met bijhorende gronden van Vlabinvest. Sinds 2018 werkt De Kerselaar aan de plannen voor de realisatie van het bouwproject 'De Kerselaar 2020', een kwaliteitsvolle en aangename accomodatie voor de woongroep Animo en het dagactiviteitencentrum.